DiversIty Works היא תכנית מנהלים שפותחה ע"י עמותת itworks בשיתוף עם MEPI שגרירות ארה"ב בישראל.

תכנית Diversity Works: יוזמים שינוי בגיוון תעסוקתי

התכנית שמה למטרה ליזום ולהניע שינוי בתעשיית ההי טק באמצעות יצירת סביבת עבודה מכלילה, הלכה למעשה.

מרבית המעסיקים בכלכלה הישראלית מבינים את התמריץ העסקי העומד מאחורי כח עבודה מגוון ואינטגרציה של אוכלוסיות מגוונות. למרות זאת, רק 1% ממשרות הניהול במשק הישראלי, מאוישות ע"י אוכלוסיות המרוחקות משוק העבודה. רק 6% מהחברות המרכיבות את אינדקס TA100, מנוהלות ע"י נשים מנכ"ליות. יוזמת Diversity Works מבקשת לפתור את בעיית הייצוג החסר של אוכלוסיות אלו באמצעות הסללה מקצועית למשרות אקדמיות- ניהוליות וטיפוח הדור הבא של הנהלה בכירה.

מודל ההפעלה של התכנית נבנה ייעודית למנכ"לים אשר בכוחם להפיץ את התכנית בתוך ארגונם/ן. לכן הצלחת התהליך תלויה במחויבותה של ההנהלה הבכירה בארגון לשינוי הדרך בה ארגונים עושים עסקים.

מטרות התכנית:

מודעות: העצמת המודעות לגיוון במקום העבודה כמנוע לצמיחה

פעולה: יצירה וטיפוח נהלי עבודה (best practices) המקדמים גיוון תעסוקתי

הסברה: קידום ערכי הכללה ואינטגרציה בתעשיית ההי טק

 

התכנית מורכבת ממפגשי שיא, פורום מנהלים, סדנאות משאבי אנוש, פורום משאבי אנוש ועוד.

.

לפרטים נוספים: אלון מדר, סמנכ"ל פיתוח משאבים, alon@itworks.org.il